خط مشی :
۱- جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و خلاق به عنوان سرمایه های فکری و آینده ساز برای توسعه پایدار
۲- بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان
۳- تلاش برای تحقق الزامات قانونی ومقرراتی در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت سازمان
۴- رعایت اخلاق و انصاف و ایجاد رابطه برنده – برنده با کلیه ذینفعان
۵- افزایش مطلوبیت برند شرکت
۶- تسهیل در جذب منابع مالی با تحت تاثیر قراردادن سرمایه گذاران و موسسات مالی
۷- حضور موثر در تشکلهای مهم و مرتبط با حوزه فعالیت بمنظور بهبود فضای کسب و کار و توسعه پایدار کشور
۸- تعهد به افزایش کیفیت اجرای پروژه ها با دقت در رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و معیارهای پذیرفته شده همچنین در زمان مقرر در قراردادها
۹- افزایش بهره وری جامع با ایجاد روشهای نوین مدیریت و استفاده از فن آوری و تجهیزات پیشرفته روز
۱۰- تعهد به مدت اجرای پروژه ها و تحویل آنها در زمان های مقرر
۱۱- ارتباط مستمر با کارفرمایان

منشور اخلاقی و حرفه ای:
• وفای به عهد و پیمان
• راستگویی و صداقت
• ایجاد فضای همکاری پویا و خلاقانه جهت جذب هرچه بیشتر نیروهای جوان

بیانیه ارزشها :
• یادگیری ، نوع آوری ، مشارکت سازمانی و کارگروهی
• مشتری مداری ، تکریم همکاران و ذینفعان
• اشتغال آفرینی پویا و دانش بنیان
• مشارکت حداکثری در کارهای اجتماعی و صنفی
• توسعه همکاری های تجاری
• ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان
• توسعه سرمایه های انسانی برمبنای دانایی ، صداقت و تعهد