حمید بابازاده خراسانی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد معماری – پلی تکنیک قرقیزستان
مهندس عمران فنی – موسسه مهندسان

هاشم مسلم زاده

سهامدار

مهندس عمران – دانشگاه فردوسی

علیرضا بابازاده

سهامدار

عضو هیئت مدیره

ابراهیم حسن زاده

عضو هیئت مدیره

مهندس راه و ساختمان – موسسه عالی تکنیکوم تهران

محمد عرفانی شانه ساز

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران- دانشگاه آزاد مشهد

آیدا بابازاده خراسانی

عضو هیئت مدیره

مهندس معماری (کارشناسی ارشد) – دانشگاه پردیس تهران

بهمن بابازاده خراسانی

عضو هیئت مدیره

مهندس تکنولوژی عمران – دانشگاه آزاد شاهرود