انتخاب بازرس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی خراسان رضوی