پروژه های داخلی

احداث برج های مسکونی و تجاری ۲۴۲ واحدی تعاونی مسکن مهر فدک مشهد

احداث موزه بزرگ خراسان در کوهسنگی مشهد

احداث خوابگاه و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند