احداث برج های مسکونی و تجاری ۲۴۲ واحدی تعاونی مسکن مهر فدک مشهد

احداث ۱۵۸ واحد از مجتمعی مسکونی و استیجاری در شهر پیشوا