احداث مجتمع مسکونی ۶۴ واحدی مسعود ۲

احداث برج های مسکونی و تجاری ۲۴۲ واحدی تعاونی مسکن مهر فدک مشهد

احداث راه دسترسی به معادن فخرآباد