پروژه اداری خدماتی بیدک مشهد با متراژ ۱۳,۰۰۰ متر مربع به
همراه ۱۳ هکتارمحوطه سازی