انتخاب صادرکننده نمونه خدمات فنی مهندسی استان – سال ۱۳۸۹