ارائه خدمات طراحی، مدیریت، تدارک، اجرا و یا طرح و ساخت در قالب پیمانکاری و سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای کاری ، سرمایه گذاری و مشاوره خدمات صادراتی برای متقاضیان داخلی و خارجی یکی دیگر از فعالیتهای شرکت می باشد          

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر رونق تولید و خدمات ، از تاثیرگذارترین عوامل توسعه کیفی صادرات و استفاده از فناوری بالا  به شمار می رود. ایجاد و حمایت از انجمن های علمی فنی و مهندسی با هدف توسعه فناوری از شیو ه های دستیابی به این موضوع است که می تواند علاوه بر توسعه خدمات در اقتصاد داخلی، بر روند اقتصاد دانش بنیان نیز در سطوح مدیریتی و فنی بیفزاید.

در این شرایط، کشور ما به جهت برخورداری از موقعیت استراتژیکی ویژه اش در منطقه می تواند از مزیت همجواری و مشترکات فرهنگی با کشورهایی که توان تکنولوژی کمتری نسبت به کشور ما دارند، استفاده نموده و با ارائه برنامه ریزی جامع برای حضور هدفمند، ایجاد بازار مناسب را در اولویت قرار دهد.

دلایل روی آوری شرکت  به صادرات خدمات فنی و مهندسی

١. بکار گیری ظرفیتهای خالی شرکت در بخش فنی و مهندسی و نهایتاً ایجاد اشتغال پویا

٢. توسعه بازار جهت دستیابی به توسعه پایدار و متوازن

٣. محدودیت بازارهای داخلی

۴. ارتقای دانش فنی و کسب تجربه بین المللی

۵-تحکیم موقعیت سازمانی به جهت عدم وابستگی به بازار داخلی