بازسازی و تکمیل مجتمع آموزشی در شهر سوردلوا- بخش باختر (تاجیکستان )
زیربنا : ۹۵۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲