بازسازی و تکمیل مجتمع آموزشی در شهر آقسو – بخش دنقره (تاجیکستان )
زیربنا : ۶۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲