بازسازی و تکمیل خانه کودکان در شهر طنابچی – بخش سویتسکی (تاجیکستان)
زیربنا : ۴۵۰۰متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲