مجمع عمومی عادی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی خراسان رضوی سه شنبه ۱۳/۶/۱۳۹۷ در محل ساختمان شماره ۲ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی