احداث ۱۵۸ واحد از مجتمعی مسکونی و استیجاری در شهر پیشوا – ورامین
زیر بنا : ۱۰۷۰۰ مترمربع- خاتمه پروژ: سال ۱۳۸۴