احداث پلی کلینیک تخصصی در شهر کابل (افغانستان)
زیربنا : ۶۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : ۱۳۹۳