احداث موزه بزرگ خراسان در کوهسنگی مشهد
با متراژ ۱۸۵۰۰ هزار مترمربع / خاتمه پروژه: سال ۱۳۸۵