احداث مجتمع مسکونی ۶۴ واحدی مسعود ۲ با متراژ ۸۰۰۰ مترمربع
خاتمه پروژه سال ۱۳۹۴