احداث مجتمع تجاری و مسکونی ابریشم در شهرمشهد
زیربنا : ۱۴۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۳