احداث مجتمع تجاری زیرگذر در شهر بیشکک (قرقیزستان)
طرح، اجراء و تامین مالی:  مشهد سازه