احداث دانشگاه صنایع ومعادن بیرجند
زیربنا : ۱۷۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۷۶