احداث برج های مسکونی و تجاری ۲۴۲ واحدی تعاونی
مسکن مهر فدک مشهد
با متراژ ۴۲۰۰۰ هزار مترمربع / خاتمه پروژه: سال ۱۳۹۱