احداث برج مسکونی – اداری – تجاری رودکی در شهر دوشنبه (تاجیکستان )
زیربنا : ۱۲۰۰۰ مترمربع
طرح، اجراء و تامین مالی : مشهد سازه