انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن ساختمان استان تهران

http://www.irmpha.com/

 

سازمان توسعه تجارت ایران

http://www.tpo.ir/

 

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی

http://anboohsazan-kh-razavi.org/

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

http://www.mccima.com/

 

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

http://uetse-kh.ir/

 

صندوق ضمانت صادرات ایران

http://www.egfi.ir/

 

بانک توسعه صادرات

https://www.edbi.ir/