پروژه ۱۴ واحدی مسکونی سازمانی

متراژ :۱٫۴۲۳ مترمربع

شهرستان بجنورد