اعضای هیئت مدیره و سهامداران :

۱۳۹۴۰۲۰۱_MG_3236_1

حمید بابازاده خراسانی
کارشناس ارشد معماری – پلی تکنیک قرقیزستان
مهندس عمران فنی – موسسه مهندسان
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

———————————————————-

هاشم مسلم زاده
مهندس عمران – دانشگاه فردوسی
سهامدار

—————————————————–

علیرضا بابازاده
مهندس مکانیک – علم و صنعت ایران
عضو هیئت مدیره

————————————————-

۱۳۹۴۰۲۰۱_MG_3279_2

ابراهیم حسن زاده
مهندس راه و ساختمان – موسسه عالی تکنیکوم تهران
عضو هیئت مدیره

———————————————–

erfani

محمد عرفانی شانه ساز
مهندسی عمران- دانشگاه آزاد مشهد
عضو هیئت مدیره

———————————————

ayda

آیدا بابازاده خراسانی
مهندس معماری (کارشناسی ارشد) – دانشگاه پردیس تهران
عضو هیئت مدیره

——————————————–

bahman

بهمن بابازاده خراسانی
مهندس تکنولوژی عمران – دانشگاه آزاد شاهرود
عضو هیئت مدیره