با توجه به روابط مناسب تجاری بخش بازرگانی این شرکت با کمپانی های اروپایی و آسیایی ، این شرکت در شرف اخذ نمایندگی چندین کالای می باشد.تامین کالای مورد نیاز پروژه های شرکت از طریق زنجیره تامین محقق میگردد.